HISTORIA

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu

Już od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się pszczołami. Gniazda dzikich pszczół i ich produkt jaki wytwarzały w postaci miodu budził zainteresowanie człowieka. Z tego względu podjęto działania mające na celu udomowienie pszczół i wydobywanie większej ilości miodu. Stąd 500 lat p.n.e. zbieractwo czyli polowanie na pszczoły zostało zastąpione na bartnictwo czyli chów pszczół w naturalnych lub wydrążonych przez człowieka dziuplach w drzewach.

Informacje o polskim bartnictwie pochodzą z początków XI w., a największy rozwój przypada na wiek XVI i XVII. Pierwsi, którzy opisali swoją współpracę z pszczołami na ziemiach Polski to kupcy arabscy odwiedzający ziemie wschodnich Polan. Wraz z upływem lat bartnicy nabierali doświadczenia w swojej pracy, które miało odzwierciedlenie w powszechnym szacunku wśród ludzi i praw jakie otrzymywali. Prawo noszenia broni, polowania i rybołówstwa to kilka z wielu przywilejów jakie posiadali ówcześni bartnicy. Umiejętności bartnika i jego doskonała współpraca z pszczołami sprawiły, że zarówno on jak i jego podopieczne wydawały się istotami wyrastającymi ponad zwykłą miarę.

Współczesna nauka rozwikłała już wiele zagadek z życia pszczół. Wciąż jednak fascynacja tymi zagadnieniami jest duża i przyciąga wielu naukowców i pasjonatów pszczelarstwa. Do dnia dzisiejszego pszczoła pozostaje symbolem pracowitości i mądrości.

Pszczelarstwo budziło zainteresowanie również na terenie ziemi mieleckiej.

W powiecie mieleckim w 1910 r. było 1503 rodziny pszczele. Jednym z najaktywniejszych pszczelarzy w okresie przedwojennym i po okresie II wojny światowej był Pan Roman Cieśla który prowadził liczną pasiekę na terenach aktualnej ulicy Pasiecznej, a jako instruktor pszczelarski udzielał porad i prowadził szkolenia początkującym pszczelarzom. Koniec wojny okazał się dla lokalnych hodowców pszczół trudnym okresem, ze względu na brak materiałów do budowy uli, sprzętu pasiecznego i cukru do podkarmiania pszczół. Pszczelarze musieli radzić sobie we własnym zakresie, a dzięki wspólnym spotkaniom jesienią 1945 roku podjęli decyzję o zawiązaniu Sekcji Pszczelarskiej przy Powiatowym Związku „Samopomocy Chłopskiej” w Mielcu. Na przewodniczącego został wybrany Roman Cieśla, wiceprzewodniczącym został Stanisław Niedbała, a członkiem Karol Muciek. Prowadzone spotkania, wykłady i fachowe porady udzielane przez Józefa Kamiennika wpłynęły na wzrost zainteresowania pszczelarstwem. W roku 1947 przy pomocy Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Mielcu sekcję pszczelarską przemianowano na koło, które otrzymało nazwę – Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu, i zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Zapoczątkowane spotkania z fachowcami oraz organizowane wycieczki do wzorowych pasiek miały na celu podnoszenie poziomu wykonywanej pracy pszczelarzy. Z upływem lat zmieniał się skład Zarządu Koła. W okresie 1972-1973 stanowisko przewodniczącego objął Józef Kamiennik. Oprócz Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mielcu, 14 lutego 1971 roku doszło do utworzenia Zakładowego Koła Pszczelarzy przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Delta” w Mielcu, które zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Na czele zakładowego koła stanął Stanisław Ossoliński. Utworzone koło spotkało się z aprobatą Dyrekcji WSK Mielec dzięki czemu członkowie koła mieli możliwość pozyskiwać materiały odpadowe różnego rodzaju do wyrobu uli i sprzętu pszczelarskiego, które w ówczesnym czasie były trudne do zdobycia. Zakładowe Koło organizowało liczne wykłady i szkolenia zwłaszcza w kierunku prowadzenia postępowej gospodarki pasiecznej i zdrowotności rodzin pszczelich oraz zwalczania chorób. Prowadzona prenumerata czasopisma „Pszczelarz” dostarczała fachowej wiedzy i wpłynęła zdecydowanie na wzrost poziomu zdrowotności gospodarki pasiecznej. Do jednego z wydarzeń z życia koła należało rozprowadzenie wśród członków koła około 500 młodych sadzonek lipy, które zostały posadzone w obrębie pasiek oraz na terenie powiatu mieleckiego.

W 1974 r. doszło do połączenia dwóch kół pszczelarskich działających na terenie Mielca. Koło otrzymało nazwę — Rejonowe Koło Pszczelarzy w Mielcu (RKP) i zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, a prezesem zarządu został Bronisław Nowak.

WYDARZENIA:

1976 r. — 2014 r.:

  • Mieleccy pszczelarze uczestniczyli w wielu szkoleniach m.in. w Jeleniej Górze, Baranowie Sandomierskim i Stróżach, na których podnosili swoją wiedzę i umiejętności pszczelarskie. W Mielcu na spotkaniach członków koła również organizowano wykłady i prelekcje prowadzone przez wielu wybitnych profesorów, lekarzy i wykładowców.

1979 r.:

  • W ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka mieleccy pszczelarze przekazali 58 kg miodu dzieciom z Zakładu Wychowawczego na Smoczce.

1980 r.:

  • Józef Kamiennik (delegat reprezentujący mieleckie środowisko pszczelarzy na Wojewódzkiej Konferencji WZP w Rzeszowie) został wybrany na prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

1981 r.:

  • Liczba zarejestrowanych członków Rejonowego Koła liczyła 503 pszczelarzy, a ilość rodzin pszczelich wynosiła 4,981. W związku z zaistniałymi problemami organizacyjnymi podjęto uchwałę o utworzeniu samodzielnych kół przy poszczególnych gminach, które były podległe RKP w Mielcu.

1997 r. — 2014 r.:

Rejonowe Koło Pszczelarzy wielokrotnie było organizatorem wystaw o tematyce pszczelarskiej, które miały na celu przybliżenie mieszkańcom Mielca informacji o pracy pszczół, właściwościach miodu, wykorzystaniu produktów pszczelich w życiu codziennym oraz zaprezentowania charakteru pracy pszczelarza. Przykładowe wystawy to:

„TRADYCJE PSZCZELARSTWA W POLSCE”, „PSZCZELARSTWO W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI”.

2000 r.:

  • Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy podjął uchwałę o prowadzeniu Kroniki RKP. Funkcję tę powierzono Jerzemu Klementowskiemu.

2003 r. — 2014 r.:

  • Pszczelarze spotykają się co roku na początku grudnia z okazji wspomnienia św. Ambrożego patrona pszczelarzy na uroczystej mszy świętej. Tuż po niej odbywają się spotkania podsumowujące rok pracy w pasiekach.

2007 r. – 2015 r.:

  • „Biesiada u Bartnika” to coroczne wyjazdy do miejscowości Stróże, gdzie pszczelarze mogą pogłębiać swoja wiedzę poprzez udział w konferencjach i wystawach o tematyce pszczelarskiej. Kiermasz sprzętu pszczelarskiego jest również okazją do zaopatrzenia się w potrzebne produkty pszczele i niezbędny sprzęt do efektywnej pracy w pasiece.

2013 r. — 2014 r.:

  • Rejonowe Koło Pszczelarzy w Mielcu zmieniło swoją nazwę na Powiatowe Kolo Pszczelarzy w Mielcu.

2014 r.:

  • W dniu 14.09.2014 r. został poświęcony sztandar Powiatowego Koła Pszczelarzy podczas obchodów Święta Miodu połączony z wystawą pt. „PSZCZELARSTWO W SŁUZBIE CZŁOWIEKOWI”.

Na szczególną uwagę zasługują działania pszczelarzy na rzecz ochrony środowiska. Pszczelarze przeprowadzali systematyczną akcję sadzenia drzew i krzewów miododajnych, Sadzonki drzew i krzewów w różnych latach pozyskiwane były ze środków własnych Koła jak również sponsorowane przez Urząd Miasta ,Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Związek Pszczelarski. Nas pszczelarzy ,szczególnie cieszą spotkania w szkołach i przedszkolach z dziećmi ,gdzie omawiamy o produktach pszczelich ,o roli pszczoły w środowisku naturalnym i o dbałości o ochronę środowiska naturalnego.